معرفی شرکت نقش گستر

دکوراسیون نقش گستر در سال 1387 تاسیس گردید.

استفاده از تجربه و دانش و اصل مشتری مداری 2 هدف اصلی این موسسه جهت نیل به اهداف بزرگ بود که در حد توان میسر گردید.
تجربه بزرگان همواره راهنمای ما بوده واستفاده از دانش روزدرطراحی واصول مهندسی دراجرا ازاولویت های ما میباشد.ومشوق اصلی ما جناب آقای بهروز محتشم ( که ازپیشکسوتان صنعت نمایشگاه می باشند ) جهت ایجاد موسسه چندمنظوره نقش گسترمی باشند که همواره نقش استادی وراهنمایی خویش را دریغ نکرده وبهبود کارمان را مدیون ایشان هستیم .
همچنین شرکتهای دولتی ،خصوصی ، موسسات و ارگانهایی که این موسسه افتخار همکاری با آنها را داشته است جزو تجربیات گرانقدر ما هستند که به هیچ وجه صرفا جهت منبع درآمدی برای ما نبوده اند ، که منبع درآمد این موسسه اعتباری است که مشتریان ما به ما می دهند .
ازاین روهمواره جلب رضایت مشتری وارائه کاری شایسته شأن ایشان جزء اهداف اصلی ما بوده است . امیدواریم که به این هدف نائل شده باشیم که بی شک همکاری چندین ساله باارگانهاوسازمانها دلیل به این مدعاست .

اولویت هر نمایشگاه و شرکت در هر نمایشگاهی این هدف را دنبال می کند:

دیده شدن و خوب دیده شدن  

و ما برای نیل به این هدف با شما همراه خواهیم بود .